Công ty chứng khoán Đà Nẵng
VNI
12 132 59 140 11 988.91 1.34 0.14 % KL: 215,630,492 GT (tỷ): 4,974.10  
HNX
15 67 66 53 10 106.82 0.70 0.66 % KL: 36,928,505 GT (tỷ): 533.88
 
Mã CK Trần Sàn TC Dư mua Giá khớp Thay
đổi
KL
khớp
Tổng KL Dư bán Giá
TB
Cao
nhất
Thấp
nhất
NN
Mua
NN
Bán
Room
còn
KL 4+ Giá 3 KL 3 Giá 2 KL 2 Giá 1 KL 1 Giá 1 KL 1 Giá 2 KL 2 Giá 3 KL 3 KL 4+