Công ty chứng khoán Đà Nẵng
HNX
21 65 67 59 12 108.09 0.28 0.26 % KL: 56,575,533 GT (tỷ): 855.83  
0 0 0 0 0 0 0 0 % KL: 0 GT (tỷ): 0
 
Mã CK Trần Sàn TC Dư mua Giá khớp Thay
đổi
KL
khớp
Tổng KL Dư bán Giá
TB
Cao
nhất
Thấp
nhất
NN
Mua
NN
Bán
Room
còn
KL 4+ Giá 3 KL 3 Giá 2 KL 2 Giá 1 KL 1 Giá 1 KL 1 Giá 2 KL 2 Giá 3 KL 3 KL 4+